Spotlight

ความยั่งยืน 3 มิติ ที่จับต้องได้

ความยั่งยืน 3 มิติ ที่จับต้องได้

เมื่อพูดถึงความยั่งยืน บ้างคิดว่าคือการดูแลสิ่งแวดล้อม บ้างนึกถึงสังคมที่เจริญก้าวหน้าการศึกษา หรือคุณภาพชีวิต ทำให้ประเด็นเรื่องความยั่งยืนกลายเป็นภาพที่แตกต่าง แต่แท้จริงแล้วคือการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

 

ESG เกราะป้องกันธุรกิจจากกระแสความเปลี่ยนแปลง

 

แนวคิดเรื่อง ESG เปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้บริษัทสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในโลกธุรกิจ ท่ามกลางความท้าทาย จุดแข็งของโล่กำบังนี้คือความชัดเจนและแนวคิดที่เป็นรูปธรรม ด้วยการกำหนดประเด็นสำคัญ 3 มิติสู่ความยั่งยืนได้แก่

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) จะต้องมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปกป้องสภาพแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

มิติด้านสังคม (Social) ต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม การดูแลและใส่ใจต่อคู่ค้าและลูกค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียง

สุดท้ายคือมิติด้านธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนภายในองค์กรให้มีความโปร่งใส บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และไม่หยุดต่อยอดนวัตกรรม

หากบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามกรอบของ ESG บริษัทจะสามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะยาวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ESG กับการลงทุนอย่างยั่งยืน

 

แนวคิดเรื่อง ESG ยังเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกกันว่า "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยนักลงทุนจะพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงิน เรียกว่ายั่งยืนแล้วยังต้องยืนหนึ่งเรื่องสร้างผลกำไรเช่นกัน S&P Dow Jones ผู้จัดทำดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือดัชนีประเมินความยั่งยืนระดับโลก กล่าวว่า การลงทุนเพื่อความยั่งยืนต้องให้ความสำคัญ ทั้งการสร้างความมั่งคั่งให้นักลงทุนควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวด้วย เช่น หากบริษัทปล่อยของเสียสู่อากาศ ไม่ดูแลชุมชนรอบบริษัท หรือมีการติดสินบนคอร์รัปชันจนถูกฟ้องร้อง ย่อมเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ความอยู่รอด และความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

 

สำหรับ SCGP การปฏิบัติตามกรอบของ ESG ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน โดย SCGP ได้มีการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน พร้อมกำหนด "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals) เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการ 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน รักษาสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว ด้านสังคม เน้นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจด้านเศรษฐกิจ เน้นสร้างคุณค่า ไม่ใช่แค่ผลกำไร แต่ต้องสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินธุรกิจบนแนวทางบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ทั้งหมดนี้คือแนวทางการดำเนินงานของ SCGP ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวต่อไป ESG เป็นแกนหลัก ในการดำเนินงานที่จะเป็นหนทางสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ด้วยแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงพร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม พิสูจน์ได้จากผลประกอบการของบริษัทและความสามารถในการหยิบยื่นสิ่งดี ๆ สู่สังคม

 

- องค์ประกอบของ ESG -

มิติสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารจัดการพลังงาน

2. การบริหารจัดการน้ำ

3. การบริหารจัดการของเสียและมลพิษ

4. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

มิติสังคม

5. การปฏิบัติต่อแรงงาน / พนักงาน

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

7. การพัฒนาสังคมชุมชน

 

มิติบรรษัทภิบาล

8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. การบริหารความเสี่ยง

10. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

11. นวัตกรรมองค์กร