board of directors

 • นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล

  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

 • นายชลณัฐ  ญาณารณพ

  นายชลณัฐ ญาณารณพ

  รองประธานกรรมการ

 • นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

  นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

  กรรมการอิสระ

 • นายชาลี จันทนยิ่งยง

  นายชาลี จันทนยิ่งยง

  กรรมการอิสระ

 • นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

  นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

  กรรมการอิสระ

 • ศาสตราจารย์พิเศษ<br> กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

  ศาสตราจารย์พิเศษ
  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

  กรรมการอิสระ

 • นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

  นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

  กรรมการอิสระ

 • นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

  นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

  กรรมการอิสระ

 • นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

  กรรมการอิสระ

 • นายธีรพงศ์ จันศิริ

  นายธีรพงศ์ จันศิริ

  กรรมการ

 • นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

  นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

  กรรมการ

 • นายวิชาญ จิตร์ภักดี

  นายวิชาญ จิตร์ภักดี

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร