News

SCGP เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี  มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,500 ล้านบาท

25 กุมภาพันธ์ 2564

SCGP เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,500 ล้านบาท