Sub - Comittees

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายชาลี จันทนยิ่งยง

ประธาน

นายชุมพล ณ ลำเลียง

กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธาน

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

กรรมการ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

ประธาน

นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

กรรมการ