คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ประธาน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการ

นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธาน

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

กรรมการ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

ประธาน

นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

กรรมการ