Management Team

 • นายวิชาญ จิตร์ภักดี

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์

 • นายสุชัย กอประเสริฐศรี

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

 • นายกรัณย์ เตชะเสน

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและ
  พอลิเมอร์

 • นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  กิจการเยื่อและกระดาษ

 • นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

 • นายสมภพ วิทย์วรสกุล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ