สิ่งแวดล้อม

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น นำมาซึ่งความร่วมมือของทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้นวัตกรรมในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มความท้าทายและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินงาน SCGP จึงตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และมุ่งมั่นควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส โดยการกำกับดูแลและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามแนวทางสากลในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมาย

⦁ ภายในปี 2593 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
⦁ ภายในปี 2573 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% เทียบกับปีฐาน 2563 ทั้งธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ
⦁ ภายในปี 2568 ลดการใช้พลังงานลง 13% เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550

หมายเหตุ : ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์


การบริหารจัดการน้ำ

ความท้าทายหลักของการจัดการน้ำมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลและไม่ตกในพื้นที่ต้นน้ำปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนลดลงประกอบกับความต้องการใช้น้ำที่มากขึ้นในอนาคตทำให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในโรงงานก่อให้เกิดความขัดแย้งในภาคส่วนต่างๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจให้หยุดชะงักได้เอสซีจีพีจึงยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและนำน้ำทิ้งผ่านการบำบัดกลับมาใช้งานตามหลัก 3Rป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

เอสซีจีพีมุ่งมั่นตั้งใจดูแลรักษาสมดุลในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยนำดัชนีชี้วัดที่เป็นสากลมาใช้ประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการ เพื่อให้ เอสซีจีพี เป็นองค์กรต้นแบบด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ


การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

เอสซีจีพีดำเนินการบริหารจัดการสารมลพิษของเสียและกากของเสียอุตสาหกรรมโดยยึดหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตตลอดจนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดปริมาณสารมลพิษและของเสียให้มากที่สุดตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งนำของเสียกลับเข้ากระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงทดแทนหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
การจัดการและควบคุมมลพิษ
การละเมิดด้านสิ่งแวดล้อมสังคม

สุขภาพและความปลอดภัย


การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน

เอสซีจีพียึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนด้วยการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของเอสซีจีพีรวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ มาสนับสนุน

การบริหารจัดการ

เอสซีจีพีมีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเอสซีจีพีให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาความรู้และทักษะแก่พนักงานชุบชนสัมพันธ์และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างโรงงานต่าง ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในคณะ Community Relations Committee เป็นประจำ


การดูแลและพัฒนาพนักงาน

เอสซีจีพีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันอย่างรุนแรงในการดำเนินธุรกิจรวมถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลรวมถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดเป็น Lifelong Learning เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

การบริหารจัดการ

มีคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนรู้ของพนักงานตั้งแต่ระดับเอสซีจี (Learning Council ระดับธุรกิจ (BU Academy Committee) และแต่ละวิชาชีพ (Professional Academy Committee) ดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

เอสซีจีพีให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติและดูแลอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (UNGP) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจีพี


บรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีพีมีนโยบายการบริหารจัดการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม รวมถึงได้พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ เอสซีจีพีให้อยู่ในระดับสากลและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอด บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. สื่อสารและสนับสนุนให้พนักงานและคู่ธุรกิจเกิดความตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
อย่างจริงจัง
4. กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลทั่วทั้งองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเอสซีจีพีจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าบริการและโซลูชันที่มีคุณภาพปลอดภัยใช้งานสะดวกคงทนแข็งแรงนำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนลดการปล่อยมลพิษและของเสียสู่ สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. พัฒนาสินค้าบริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (Well-being) และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Climate Change & Circular Economy)
2. พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามมาตรฐานสากล
3. ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้าบริการและโซลูชันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ


การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

เอสซีจีพีทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีความหลากหลาย โดยส่งมอบบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์

1. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2B2C)
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C)

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจีพีผลักดันหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกทั้งปัญหาภาวะโลกร้อน การขาดแคลนทรัพยากรวิกฤตขยะ ความยากจน และคุณภาพชีวิตโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้บริหารจัดการ ให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรและพลังงานในระบบอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การวางแผนและออกแบบ การเลือกใช้วัสดุการผลิต การบริโภคการจัดการของเสียและ นำกลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในกระบวนการผลิต

กลยุทธ์

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างและรักษาคุณค่าหลักของวัสดุสูงสุด
2. ส่งเสริมการใช้วัสดุชีวภาพหรือวัสดุทดแทนที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยืดอายุสินค้าและส่วนประกอบ
4. ใช้แพลตฟอร์มการแบ่งปัน (Sharing Platform) เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
5. รวบรวมและจัดการของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
6. ปรับเปลี่ยนสร้างธุรกิจตามแนวคิดทำสินค้าให้เป็นบริการ (Product as a Service)