บริการรับซื้อเศษกระดาษ เพื่อการรีไซเคิล

บริการรับซื้อเศษกระดาษผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อหมุนเวียนผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล