บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขั้นต้น

บรรจุภัณฑ์ขั้นต้น

บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว และคงรูปแบบต่าง ๆ

Read More

บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง

บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง

บรรจุภัณฑ์รวมหน่วยเพื่อการแสดงสินค้า เช่น กล่องพับขึ้นรูปแบบต่าง ๆ (Folding Carton) กล่องสวยงามเพื่อส่งเสริมการขายตามเทศกาลและวาระต่าง ๆ

Read More

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สินค้า เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่ง กล่องพัสดุ ซองพัสดุ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

Read More