วิสัยทัศน์

SCGP เป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุุภัณฑ์แบบครบวงจรในภููมิภาค
ด้วยนวัตกรรมสินค้า และบริการที่หลากหลาย ควบคู่กับการดำเนินธุุรกิจด้วยการพัฒนาที่่ยั่งยืน

นโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

SCGP และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ มีนโยบายดำเนินธุุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่่ยั่งยืน โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงงานในทุกระดับขององค์กร โดยสร้างความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนโยบาย
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

SCGP รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาที่ียั่งยืนซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุุรกิจ โดยอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาดำเนินการจัดลำดับ ความสำคัญของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม


ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่่ยั่งยืน (Materiality Assessment Process)

1. รวบรวมข้อมูลและระบุประเด็นที่สำคัญ
      รวบรวมข้อมูลประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และองค์กรที่เป็นผู้นำทางความคิด และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
      สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ประเมินลำดับความสำคัญของประเด็น
      จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ตรวจสอบและเห็นชอบประเด็น
      จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบและยืนยึนลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาที่่ยั่งยืน
4. สื่่อสารประเด็นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
      สื่อสารผลการจัดลำดับความสำคัญต่อผู้บริหาร และพนักงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละประเด็นการจัดการประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2563
ผลการจัดลำดับประเด็นการพัฒนาที่่ยั่งยืนของเอสซีจีพีในปี 2563 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
I. ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงหลัก และสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต (Key Risk and Capturing Future Value)
II. ประเด็นที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enabler)
III. ประเด็นที่เป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่่ยั่งยืน (Business Fundamental)เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGP กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals, SDGs) ด้วยคำมั่นสัญญาของบริษัท คือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Passion for Better) โดยสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พัฒนาประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยของเสีย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

การดำเนินธุรกิจต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งหมด 9 เป้าหมาย

 • มีสุขภาพและ ความเปนอยูที่ดี

  (GOOD HEALTH AND WELL-BEING) รับรองการมีสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ในช่วงอายุ

 • ความเทาเทียม ทางเพศ

  (GENDER EQUALITY) บรรลุความเท่าเทียม ทางเพศ พัฒนาบทบาท สตรีและเด็กผู้หญิง

 • การจัดการนํ้า และสุขาภิบาล

  (CLEAN WATER AND SANITATION) รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการนํ้าและ สุขาภิบาลที่ยั่งยืน

 • พลังงานสะอาด ที่ทุกคนเขาถึงได

  (AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY) รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย

 • การจางงานที่มี คุณคาและการเติบโต ทางเศรษฐกิจ

  (DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงการจ้างงานที่มีคุณค่า

 • อุตสาหกรรมนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน

  (INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง สนับสนุนนวัตกรรม

 • แผนการบริโภคและ การผลิตอยางยั่งยืน

  (RESPONSIBLE CONSUMPTIONv AND PRODUCTION) รับรองแผนการบริโภคและ การผลิตที่ยั่งยืน

 • การรับมือ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

  (CLIMATE ACTION) ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ

 • การใชประโยชนจาก ระบบนิเวศทางบก

  (LIFE ON LAND) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม การใช้ประโยชน์จาก ระบบนิเวศทางบกที่ยั่งยืน