News

16 พฤศจิกายน 2563

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย เดินหน้าโครงการ Idea I Do พับเพื่อโลก มอบถุงกระดาษสำหรับใส่ยาให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย เดินหน้าโครงการ Idea I Do พับเพื่อโลก   มอบถุงกระดาษสำหรับใส่ยาให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย เดินหน้าโครงการ Idea I Do พับเพื่อโลก   มอบถุงกระดาษสำหรับใส่ยาให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย เดินหน้าโครงการ Idea I Do พับเพื่อโลก   มอบถุงกระดาษสำหรับใส่ยาให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย นำโดยคุณวิมล จันทร์เทียร Director-Marketing Division และคุณนิรมล  เพรียวประเสริฐ  Manager-Retail Channels Management Department  ได้เข้าพบนายแพทย์วี โรจนศิรประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ  เพื่อส่งมอบถุงกระดาษจากโครงการ “Idea I Do พับเพื่อโลก” จำนวน 9,400 ถุง ให้ทางโรงพยาบาลได้นำไปใช้ใส่ยาให้กับผู้ป่วย

ถุงกระดาษดังกล่าวเกิดจากการนำเปลือกห่อเอกสารไอเดียที่ใช้แล้วมาพับขึ้นรูป  โดยลูกค้ากระดาษถ่ายเอกสารไอเดียเป็นผู้พับและส่งกลับมาเข้าร่วมโครงการ  เป็นการตอบรับกระแสการลดปริมาณขยะ และนำวัสดุเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy  

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย มีการส่งมอบถุงกระดาษให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ทำการส่งมอบถุงกระดาษไปแล้ว รวมจำนวน 8,332 ถุง ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และโรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแก่น  ซึ่งกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย  ยังดำเนินโครงการและเปิดรับถุงกระดาษอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563