กิจกรรม CSR

พ.ศ. 2563

โครงการ "Green Mart – ตลาดสีเขียว"

SCGP จัดโครงการ "Green Mart – ตลาดสีเขียว" ภายใต้แนวคิด "ชุมชนหัวใจสีเขียว" ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบโรงงานและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้วยการหาช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการมีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยชุมชนรอบโรงงานของบริษัทฯ โดยผู้ประกอบการดังกล่าวมียอดขายจากการจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 329,800 บาท 754,100 บาท และ 651,300 บาท ในปี 2560, 2561 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามลำดับ โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีละ 4 ครั้ง เป็นปีละประมาณ 12 ครั้ง

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ