กิจกรรม CSR

พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

SCGP ส่งเสริมการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนรอบโรงงาน ผ่านการฝึกอาชีพด้านหัตถกรรมจักสานจากเส้นเทปกระดาษ (Paper Band) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระดาษ รวมถึงการจัดหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและการต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กระเป๋า ตะกร้า ของตกแต่ง เป็นต้น อันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 ชุมชนโดยรอบมียอดขาย 1.2 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมเกษตรกรรอบโรงงานด้วยโครงการส่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการปลูก เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีการส่งน้ำให้กับเกษตรกรเป็นจำนวน 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตร

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น