กิจกรรม CSR

พ.ศ. 2563

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการ "Sharing the Dream Scholarships"

SCGP ร่วมกับ SCC และมูลนิธิเอสซีจี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงานผลิตต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้เยาวชนเหล่านั้นมีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนในที่สุด ปัจจุบันบริษัทฯ และ SCC ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ จำนวนรวมกว่า 13,000 ทุนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการ

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการ