โครงการด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ "The Challenge-Packaging Design Contest"