กิจกรรม CSR

พ.ศ. 2563

โครงการชุมชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนอำเภอบ้านโป่ง (Banpong Circular Economy Community Project)

SCGP ได้ส่งเสริมความรู้และอุปกรณ์ในการจัดการขยะของชุมชนต้นแบบบ้านรางพลับตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศในปี 2562 จากการเข้าประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ได้ขยายองค์ความรู้การจัดการขยะและการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับชุมชนอื่น ๆ ในอำเภอบ้านโป่ง โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีความรู้และสามารถจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้ ทำให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกพื้นที่ของอำเภอ และสร้างรูปแบบการจัดการขยะชุมชนระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกลไกความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของประเทศ

โครงการชุมชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนอำเภอบ้านโป่ง (Banpong Circular Economy Community Project)

โครงการชุมชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนอำเภอบ้านโป่ง (Banpong Circular Economy Community Project)

โครงการชุมชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนอำเภอบ้านโป่ง (Banpong Circular Economy Community Project)