กิจกรรม CSR

พ.ศ. 2563

การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มสังคมออนไลน์ "We Are Greeners"

SCGP ดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มสังคมออนไลน์ "We Are Greeners" ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสานต่ออุดมการณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สีเขียว เพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีสมาชิกกว่า 200,000 คน

การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มสังคมออนไลน์

การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มสังคมออนไลน์

การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มสังคมออนไลน์