กิจกรรม CSR

พ.ศ. 2563

การจัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที"

SCGP และ SCC ร่วมสืบสานการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และขอนแก่น รวมถึงการเผยแพร่ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจและนำแนวคิดไปปรับใช้แก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ ยังร่วมสร้างสถานีเรียนรู้ฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การสร้างฝายตามแนวพระราชดำริ เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำ และประโยชน์ที่ได้จากฝายในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และนำเสนอข้อมูลความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม