โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

SCGP ออกแบบสินค้าและบริการ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การออกแบบ

โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

SCGP ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสินค้า เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การใช้งาน และนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ (Make-Use-Return)

จุดเด่น

  • Reduce : ออกแบบให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่คงทนแข็งแรง
  • Reuse : ออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง (Multi-Function) เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  • Recycle : ใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล และวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  • Recycle : สนับสนุนการรีไซเคิล โดยมีโครงการรับซื้อเศษกระดาษจากองค์กรต่าง ๆ

โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

กล่องลูกฟูกน้ำหนักเบา (Lightweighting Green Carton)

เราพัฒนาเทคโนโลยี Lightweight G Technology เพื่อลดการใช้พลังงาน และ ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก ให้มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงรักษามีความแข็งแรงเพื่อการปกป้องสินค้า

โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

พาเลทกระดาษ (Paper Pallet)

ทำมาจากกระดาษลูกฟูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพาเลทไม้ เพราะทำมาจาก RCP ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่จำเป็นต้องมีการรมควันเพื่อกำจัดแมลง (Fumigation) รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 ถึง 2,000 กิโลกรัม และผ่านข้อกำหนด ISPM15 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก และสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าและความต้องการของลูกค้าได้