ชุมชนบ้านรางพลับ ต้นแบบชุมชนในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

จากชุมชนที่เต็มไปด้วยขยะที่จัดการอย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งทำให้เกิดความสกปรกที่เป็นพาหะของโรคต่าง ๆ ชุมชนทุกหลังคาเรือนในชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงร่วมมือกันเรียนรู้และลงมือปฏิบัติภารกิจจัดการขยะอย่างมีวินัย โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงเอสซีจี โรงงานบ้านโป่ง ร่วมส่งเสริมชุมชน โดยเปลี่ยน Mindset ของคนในพื้นที่ ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากร ใช้ให้คุ้มตั้งแต่ต้นทาง บริหารจัดการขยะ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ โดยการนำกลับมาสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ ทำให้วันนี้ชุมชนรางพลับเป็นเมืองต้นแบบปลอดขยะและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นำขยะอินทรีย์ทั้งเศษขยะในชุมชนและครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ปรับปรุงดินในสวน ไร่ นาให้ดีขึ้น รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน เพื่อนำมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวแทนการใช้สารเคมี ต่อยอดการปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสาร ทำให้คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ มีสุขภาพที่แข็งแรง

โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

รณรงค์ให้ใช้ปิ่นโตหรือใช้ตะกร้าในการจ่ายตลาด โดยขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนลดการใช้พลาสติกและโฟม เช่น การใช้ถุงเดียวใส่ของทุกอย่าง หรือลูกค้านำถุงมาเองจะแถมผักให้ เป็นต้น

โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

ชุมชนทำหมวกจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม กระสอบข้าว กล่องเหล้า ฯลฯ เพราะขยะบางชิ้นที่นำไปขายได้ราคาไม่กี่บาท แต่เมื่อนำมาบวกความคิดสร้างสรรค์ทำให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดมูลค่า

โครงการนำขยะมาใช้ซ้ำเพื่อเพิ่มประโยชน์

นำแก้วน้ำพลาสติก ถุงนม ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ มาเพาะพันธุ์กล้าไม้

โครงการบริจาคขยะรีไซเคิลของชุมชน

มีจุดแยกขยะของชุมชน มีจุดแยกขยะเป็นส่วนกลางของชุมชน อาทิ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เพื่อให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และนำรายได้จากการคัดแยกขยะมาพัฒนาชุมชนต่อไป

ปัจจุบัน นอกจากชุมชนบ้านรางพลับจะเป็นชุมชนที่สะอาด ปลอดพาหะที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าจากการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และพร้อมเป็นต้นแบบในการส่งต่อการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นอีกด้วย