การจัดการด้านบุคลากร

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างมั่นคง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของการขยายธุรกิจ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ พนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะต้องได้รับการดูแลเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาเป็นอย่างดี รวมทั้งเรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานในทุกพื้นที่ที่ไปดำเนินธุรกิจ1. การจัดสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

มีนโยบายให้ทุกบริษัทให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจัดให้มีระบบการบริหารความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยมาตรการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บใดๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของเอสซีจี ที่เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจะสำเร็จและยั่งยืนได้ จะต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ

1. โครงการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (SCG Safety Performance Assessment Program, SPAP) ที่มีการพัฒนา SCG Safety Framework โดยอ้างอิงจากกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกบริษัทสามารถนำไปปฎิบัติให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยให้เทียบเท่ามาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรชั้นนำของโลก

2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร (Total Safety Culture) ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันเป็นส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุ และเห็นว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำคัญ

3. โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน เราเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ได้คิดและคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่าไม่ปลอดภัย ให้รีบการทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนลงมือทำงาน รวมถึงการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ การขนส่งสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งภายในโรงงานและชุมชนภายนอก โดยได้จัดทำระบบในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง และจัดทำหลักสูตรการอบรมพร้อมสร้างระบบในการติดตามตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับขี่อีกด้วย

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ทำกิจการใดที่บ่งชี้ถึงการเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สมรรถนะของร่างกาย และสติปัญญา รวมทั้งการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง เราได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดลักษณะงาน การมอบหมายงาน การให้ผลตอบแทน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ

3. การไม่บังคับใช้แรงงาน

ไม่ปฏิบัติใดๆ ที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมต่อพนักงาน ได้แก่ การบังคับใช้แรงงานการทารุณกรรม หรือบีบบังคับให้พนักงานต้องปฏิบัติงานที่ไม่ควรกระทำ

4. การละเว้นการใช้แรงงานเด็ก

ต่อต้านการกระทำทุกรูปแบบ ที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์การจ้างงานขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายกำหนดของแต่ละพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินงาน รวมทั้งจะไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า และผู้ให้บริการที่มีการใช้แรงงานเด็กเช่นกัน

5. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

กำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำแก่พนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ที่ไปดำเนินธุรกิจหรือตามมาตรฐานที่กำหนดในอุตสาหกรรมโดยจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักงานได้อย่างพอเพียง

6. การพัฒนาวิชาชีพและทักษะในการทำงาน

ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะแก่พนักงาน ด้วยการสร้างระบบการพัฒนาความสามารถ (Competency Training) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ และทุกวิชาชีพให้สูงขึ้น เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาพนักงานคือการสร้างพนักงานให้มีความสามารถ มีค่านิยมในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นสนใจร่วมงานกับเรา    ร่วมงานกับ SCG