Shelf Ready Packaging “ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำซ้อน และสร้างโอกาสทางการตลาด”

Shelf Ready Packaging เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการนำสินค้าเรียงบนชั้นวาง ช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา รวมไปถึงลดค่าแรงในการจัดเรียงสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำซ้อน ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้าที ทั้งนี้ ด้วยบุคลากร และทีมนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ของ SCG Packaging ทำให้สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ Shelf Ready Packaging ให้ช่วยส่งเสริมสินค้าให้โดดเด่น แตกต่าง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับตัวสินค้า และใช้พื้นที่ที่จำกัดบนชั้นวางให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งลดจำนวนครั้งในการสัมผัสสินค้า ซึ่งช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าได้อีกด้วย

RELATED PRODUCT