ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน “เกษตรกรรวย นาน มั่นใจ ด้วยผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น”

SCG Packaging ได้ศึกษา จนสามารถนำเยื่อไม้และเยื่อกระดาษที่เหลือจากขั้นตอนการผลิตมาผ่านกระบวนการหมักซึ่งอุดมไปด้วย เซลลูโลส กรดฮิวมิค ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จนได้เป็น “ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน” ไม่ผสมดิน ละลายน้ำช้า และใช้ได้กับพืชทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากใช้แล้วดินดี พืชแข็งแรง ได้ผลผลิตเพิ่ม ซึ่งการันตีด้วยคุณภาพรางวัล “ผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

RELATED PRODUCT