การผลิตสินค้าตัวอย่างขนาดใหญ่เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า