เยื่อจากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก เพื่อนำมาผลิตกระดาษ โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด