Shelf Ready Packaging บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อความสะดวกในการนำสินค้าเรียงบนชั้นวางช่วยส่งเสริมสินค้าให้มีความโดดเด่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวสินค้าได้ตามความต้องการ