Flexible Packaging นิยมใช้ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคสูง ผลิตและขึ้นรูปจากฟิล์มหลายชนิดจนผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน และความดันสูง ทั้งยังสามารถพิมพ์ลวดลายกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ และเมื่อผนวกกับจุดเด่นในการลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ได้ ยิ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจ่ายภาษีตามน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิต ประหยัดค่าขนส่งและพื้นที่ ตลอดจนห่อหุ้มสินค้าไม่ให้แตกหักง่าย